Playbill archive

Playbill for January 2023

2
1月
周一
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase and Shizuru Kato
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指挥:安东·托尔别耶夫

3
1月
周二
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指挥:安东·托尔别耶夫

4
1月
周三
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase and Shizuru Kato
指挥:安东·托尔别耶夫

5
1月
周四
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指挥:安东·托尔别耶夫

6
1月
周五
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指挥:维塔利·舍韦列夫

7
1月
周六
大剧场
14:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Olga ZharikovaMingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

大剧场
19:00
三幕滑稽歌剧

主演:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Anna Denisova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

8
1月
周日
大剧场
14:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Roman Krukovich, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

大剧场
19:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Anna Denisova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

12
1月
周四
大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Denis Klepikov
指挥:维塔利·舍韦列夫

13
1月
周五
大剧场
19:00
14
1月
周六
大剧场
19:00
15
1月
周日
大剧场
18:00
19
1月
周四
大剧场
19:00
二幕歌剧

主演:Oleg Sychov, Artem Melikhov, Yekaterina Sergeyeva
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

20
1月
周五
大剧场
19:00
三幕六场芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase and Viktor Mulygin
指挥:维塔利·舍韦列夫

21
1月
周六
大剧场
19:00

指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

26
1月
周四
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova, Alexei Golubov, Sergei Borovykh
指挥:维塔利·舍韦列夫

27
1月
周五
大剧场
19:00
三幕歌剧

主演:Mingiyan Odzhaev, Dmitry Nelasov, Olga Zharikova, Yevgeny Plekhanov, Natalia Yakimova, Sergei Sevastyanov
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

28
1月
周六
大剧场
19:00
两幕梦幻芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova and Georgy Stelmakh
指挥:维塔利·舍韦列夫

29
1月
周日
大剧场
17:00

© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
未经本网协议授权,网站上的任何标志、图形或图像均不得进行复制或转播。